KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca şirketimiz tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu metnin hedef kitlesi şirketimiz çalışanları veya şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;
Veri Kategorileri
 1. Müşteri
  • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, İmza, Çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı,
  • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon
  • Risk Yönetimi Bilgisi: Zorunlu cookie kayıtları(çerezler), yeniden pazarlama amaçlı çerezler
  • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri
 2. Çevrimiçi Ziyaretçi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri
  • Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 3. Fiziksel Ziyaretçi
  • Görsel Bilgi: Kamera Kaydı (CCTV)
 4. Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı (Dış Kaynak Personeli) veya Yetkilisi
  • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, İmza
  • İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
  • Finansal Bilgi: IBAN No
  • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi, vekaletname
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi
 2. Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi
 3. Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması
 4. İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması
 5. İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması
 6. Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi
Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
Kişisel Verilerinizin Korunması amacıyla alınan İdari ve Teknik Tedbirler
 1. Kişisel verilerin alındığı web sitelerini SSL ile korur
 2. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, Çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır
 3. Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
 4. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.waterstation.com.tr ve ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin PayTR arayüzü üzerinden banka, bu bankalarla anlaşmalı aracı kurum ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Tarafımızda saklanan kredi kartı numarası maskelenmiş şekildedir.
 5. Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.
 6. Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlamaktadır.
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme
 2. İşlenmişse bilgi talep etme
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@waterstation.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Netsa Su Arıtma Sistemleri Satış Dağıtım Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.
Mersis No: 06310790242700001
WEB Sayfası: www.waterstation.com.tr
E-Posta: info@waterstation.com.tr
KEP Adresi: netsasuaritma@hs01.kep.tr
Adres: Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak 1. Sok. No:25/A Bahçelievler- İSTANBUL

6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU