6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;
  • Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile
  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak ya da
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres ve Dikkat Edilecekler
Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden ya da noter aracılığı ile
Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak 1. Sok. No:25/A Şahin Apt. BahÇelievler/İSTANBUL adresine gönderilecek olan zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden ya da noter aracılığı ile
info@waterstation.com.tr adresine gönderilecek olan e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak
info@waterstation.com.tr adresine gönderilecek olan e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geÇ otuz gün iÇinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’ nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

AD SOYAD
 
T.C. KİMLİK NUMARASI
 
TELEFON
 
E-POSTA
 
ADRES
 
 

KURUMUMUZ İLE İLİŞKİNİZ

Eski Çalışan              
 
Çalıştığınız Yıllar:                        
ZiyaretÇi        
 
Görüştüğünüz Birim/Kişi:            
özgeÇmiş Paylaştım 
 
Paylaştığınız Tarih:
TedarikÇi/Hizmet Sağlayıcı
 
Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz:                           
Diğer                         
 
AÇıklayınız:

LüTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LüTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YöNTEMİNİ SEÇİNİZ

Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

Bu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi iÇin tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti iÇin Kurumumuz ek evrak (Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin (Kişisel Veri Sahibinin);
Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
İmzası

Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel yetki iÇeren vekâletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde, şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi iÇin, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.

KVKK veri sahibi başvuru formunu indirin